Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox not playing html5 videos

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jarskimarkus

more options

Hi! I have got a big problem that took hours of my patient attention, but nothing helped(or I have done something incorrectly).

I am unable to play most videos on the internet. For example, i can watch video in youtube, but when i play stream on the same platform, youtube complains that currently my firefox browser does not recognize any html5 video formats.

Plugins installed: OpenH264, Shockwave Flash, and... while writing this question i've found that there's also widevine cdm that i tried earlier to install in my browser, 'cause by default in my Ubuntu 20.04.1 LTS there's no such extension.

I tried this to install widevine. Maybe I have done something in the way it shouldn't. 1)https://support.mozilla.org/en-US/questions/1207502 2)Reinstall firefox 3)Trying disabling any combination of installed extensions to find the "wrong".

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

Hữu ích?

more options

Yes, downloading the ffmpeg package solved the problem!(apt install ffmpeg) Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.