Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox extensions in Waterfox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

What happened to Waterfox using Firefox extensions? I've been using the Nordpass extension for some time now but lately the password logo shows in the fields but will not fill logins. Should I go back to an earlier Firefox or Waterfox version?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.