Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Logins & passwords missing

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Opening FF today had error message about bookmarks and something (sorry cant remenber exact details) but had to shut down & restart which I did and now, whilst bookmarks are OK all my logins & passwords have gone. Opening the logins.json file shows nothing - it's empty. Checking the about:profiles shows the current one plus 2 others. One has logins but is from 2018 so most are wrong, (most of my currect logins have the firefox generated passwords) the other has none. Can I get them back?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

I also have this issue. I went through all of the steps of saving the key3 file, installing and downloading 68ESR, making a new profile, etc. I am now back to the most up to date version and STILL am missing numerous logins. I was really hoping the solution would help. I have no idea what else to do except to re-enter all of the missing ones.

Hữu ích?

more options

logins.json and key3.db [v58+]key4.db : These are the password files.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.