Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Drucken in Firefox mit einem Zähler / printing in Firefox with a counter

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hello Ladies and Gentlemen,

weil mein Englisch so schlecht ist schreibe ich zweisprachig. Because of my bad english I write in German also.

Ich habe eine kleine Anwendung in Javascript geschrieben und mit dem Befehl window.print() öffne ich das Standardmenü zum Drucken. Wenn mein Anwender nun auf ‚drucken‘ klickt möchte ich das mit einem Zähler mitbekommen. Geht das ? Wenn ja wie ? Kann mir jemand helfen ? Gerne würde ich mich in einem Cafe`dazu mit Dir treffen.

I have written a small app in javascript running inside the browser and with the command window.print() the standard menu will be opened. If my user clicked on this button I want to count this. Is this possible ? If yes how ? Can somebody help me ? I would be happy to meet you in a cafe`or so.

Kind regards / mfg Roland

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.