Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF 80.0 [win10] doesn't stretch home-page images

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

For forever, I've used one or another .jpg as my home screen image. I've never paid attention to it, but with FF80 the image I've used for the past several years now just sits in the upper left hand corner of my home page. Is there a way to get it to stretch to fit [as it used to , I guess, since the image is the same size it has always been but now doesn't fill the screen]

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.