Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox says: "your system administrator deactivated updates", but he (myself) didn´t. How to fix that?

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 23 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi canaima-pete

more options

Dear community, for some days my Firefox 80 on Windows 10 has shown the message "your system administrator has deactivated updates", when I look under "Help" -> "about Firefox". This is strange, because the admin is me myself, and I didn´t change anything in Firefox or in the Win 10 registry. Has anyone of you had this experience, and how can I possibly fix it? Thanks in advance! Pete

Giải pháp được chọn

You can check the about:policies#active page to see whether policies are active.

You can inspect the Mozilla and Firefox keys with the Windows Registry Editor in HKEY_LOCAL_MACHINE and in HKEY_CURRENT_USER with the Windows Registry Editor to see whether GPO policy rules are active.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\

Note that the mere presence of the "Mozilla\Firefox\" key is sufficient to make Firefox display this notification, so if you have the Firefox key then remove it and only leave the Mozilla key or remove this key as well if it is empty.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\ =>
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can check the about:policies#active page to see whether policies are active.

You can inspect the Mozilla and Firefox keys with the Windows Registry Editor in HKEY_LOCAL_MACHINE and in HKEY_CURRENT_USER with the Windows Registry Editor to see whether GPO policy rules are active.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\

Note that the mere presence of the "Mozilla\Firefox\" key is sufficient to make Firefox display this notification, so if you have the Firefox key then remove it and only leave the Mozilla key or remove this key as well if it is empty.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\Firefox\ =>
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Mozilla\

Hữu ích?

more options

That was helpful! I have no idea how this entry came into my registry, but I removed it, and now it´s okay. Thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.