Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lock preferences per profile

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
more options

I use multiple Firefox profiles for specific purposes and want to lock certain preferences for the profiles.

I'm aware of the "mozilla.cfg" (in the installation directory, kb.mozillazine.org/Locking_preferences), but that applies to all profiles.

Is there a way to lock preferences per Firefox profile?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.