Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need Firefox browser help please

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ayesha

more options

I have used Firefox for my browser for a long time and have had Yahoo on my favorites bar. I somehow deleted Yahoo and can not get it back. Need help Please....Thank you

I have used Firefox for my browser for a long time and have had Yahoo on my favorites bar. I somehow deleted Yahoo and can not get it back. Need help Please....Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi! All you need to do is to type www.yahoo.com into the search bar at the top of your page in Firefox, and then it will take you to Yahoo. Once you're on the site, you need to click the star button on the far right side of the search bar and then it will be bookmarked. It will also tell you where it will save the bookmark so that you know where it is. Hope this helps!