Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Menu Languages are mixed

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 388 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, Some Menu and context items are in German even though everything is set to English and it driving me nuts.... see picture. How do I force Firefox to be in English?

Windows 10 Display language is English (US), preferred language is English US, location is Germany. Firefox is version 80 and in Settings General Language is set to English US.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Go to about:support and Try clearing the startup cache, using the top right button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Go to about:support and Try clearing the startup cache, using the top right button.

more options

Note that you can install the en-US Firefox version to avoid (mixed) language issues.

You can find the full version of the current Firefox release (809.0) in all languages and all operating systems here: