Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chinese Characters of Microsoft YaHei displays strange on Manjaro-Firefox, and it will make Edge and Firefox on Windows display strange too.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi 1900011604

more options

https://forum.manjaro.org/t/firefox/17542

Chinese Characters displays strange (some characters are extremely large) on Manjaro, and it will make Edge and Firefox on Windows display strange too.

https://forum.manjaro.org/t/firefox/17542 Chinese Characters displays strange (some characters are extremely large) on Manjaro, and it will make Edge and Firefox on Windows display strange too.

Giải pháp được chọn

Closed.

This is because my PingFang SC is broken.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Closed.

This is because my PingFang SC is broken.