Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Two Firefox windows open every time I click an external link on Mac

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi J.

more options

What is the best way to resolve this?

Giải pháp được chọn

Hi

This is a known issue with Catalina.

  • Bug 1600153 - macOS 10.15 Catalina - two firefox windows are opened when clicking on external link

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

This is a known issue with Catalina.

  • Bug 1600153 - macOS 10.15 Catalina - two firefox windows are opened when clicking on external link

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

more options

The "Chosen Solution" is no solution at all. It is a copy & paste reply for all reports of this issue. The Bugzilla Bug referenced is idle, no progress has been made for months and the last tracking flag was listed for FF v76. I have used FF for Mac since v3.0 and in my experience never has such a fundamental bug been left unresolved for so long. OS Big Sur is approaching and this bug is nearly one year old.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.