Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Autoplay

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 11 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Autoplay

I have autoplay turned off. This should apply to ALL YouTube audiovisual webpages.

However some webpages don't have the autoplay option. The selection automatically plays the next selection indicated. I don't want that.

How would I get NO autoplay to apply to all YouTube audiovisual webpages?

Giải pháp được chọn

What settings are you using to block autoplay ?

You can look at these prefs on the the about:config page to see what settings work for you.

 • media.autoplay.default = 5 [0:allow;1:blockAudible;2:Prompt;5:blockAll]
 • media.autoplay.blocking_policy = 2
 • media.autoplay.allow-extension-background-pages = false
 • media.autoplay.block-event.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

What settings are you using to block autoplay ?

You can look at these prefs on the the about:config page to see what settings work for you.

 • media.autoplay.default = 5 [0:allow;1:blockAudible;2:Prompt;5:blockAll]
 • media.autoplay.blocking_policy = 2
 • media.autoplay.allow-extension-background-pages = false
 • media.autoplay.block-event.enabled = true

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.