Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search Engine

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 46 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Lamar77705

more options

I am not able use Google search (on tab directly and even with opening google webpage and searching there)- search result is in Yahoo search. I have google as default search engine.

Thank you

Giải pháp được chọn

hi, unfortunately this sounds like an issue caused by adware/malware. please try to launch firefox in safemode once, then go to the firefox menu ≡ > add-ons > extensions panel & remove any suspicious entries (things that you have not installed intentionally, don't know what purpose they serve, toolbars, etc).

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi, unfortunately this sounds like an issue caused by adware/malware. please try to launch firefox in safemode once, then go to the firefox menu ≡ > add-ons > extensions panel & remove any suspicious entries (things that you have not installed intentionally, don't know what purpose they serve, toolbars, etc).

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Hữu ích?

more options

Thank you for the prompt reply Philipp. Before I change my display name your responded. I had an unrecognizable extension, it was quick fix.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.