Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Search with ctrl-k no longer works when keyword.enabled = false

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mike Kaply

more options

For quite some time now I've had keyword.enabled set to false in my about:config because I don't like having the address bar try to autocomplete or turn things into search, when I do a ctrl-l.

I do like that I am still able to use ctrl-k to do a search when I need to. This would place a ? at the start of the field and whatever I type gets sent to search.

In a recent upgrade, ctrl-k still places the ? at the start of the address bar but doesn't send things to search. Instead, it now behaves as if I did a ctrl-l and typed in a bad URL.

I'm on Firefox 80 (on Fedora 32) but I can't be exactly sure which upgrade brought this change in behavior.

Is there a way to get the old behavior back? ctrl-l to enter a URL, ctrl-k to search.

Được chỉnh sửa bởi Ed vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I just checked this and it works in the latest Firefox with keyword.enabled false.

Ctrl+K does a search, crl+L does a URL.

Is it working for you now?