Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help syncing logins&passwords on 2 different devices

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi willfred121

more options

Hello, I just joined Firefox Sync today because I got a new computer. I am in the process of moving all my info to the new machine. I set up an account on Firefox Sync for both computers and checked all the boxes. It appears that my history, bookmarks, etc all synced properly but when I go to the Firefox Lockwise page on my new computer it only has 2 saved logins, whereas my current computer has over 200 saved. I did a manual sync and refresh but no more logins have populated that page. Is there another way to transfer those logins? I really really don't want to have to manually log in again to all those websites. Is there something I'm missing? Thanks in advance!

Giải pháp được chọn

willfred121 said

Hello, I just joined Firefox Sync today because I got a new computer. I am in the process of moving all my info to the new machine. I set up an account on Firefox Sync for both computers and checked all the boxes. It appears that my history, bookmarks, etc all synced properly but when I go to the Firefox Lockwise page on my new computer it only has 2 saved logins, whereas my current computer has over 200 saved. I did a manual sync and refresh but no more logins have populated that page. Is there another way to transfer those logins? I really really don't want to have to manually log in again to all those websites. Is there something I'm missing? Thanks in advance!

It seems to be working fine now! I guess I just had to be patient :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

willfred121 said

Hello, I just joined Firefox Sync today because I got a new computer. I am in the process of moving all my info to the new machine. I set up an account on Firefox Sync for both computers and checked all the boxes. It appears that my history, bookmarks, etc all synced properly but when I go to the Firefox Lockwise page on my new computer it only has 2 saved logins, whereas my current computer has over 200 saved. I did a manual sync and refresh but no more logins have populated that page. Is there another way to transfer those logins? I really really don't want to have to manually log in again to all those websites. Is there something I'm missing? Thanks in advance!

It seems to be working fine now! I guess I just had to be patient :)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.