Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox profiles no longer separate

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

A while back I created two profiles in Firefox, to separate bookmarks needed for work and private life. Yesterday I unfortunately needed to reinstall macOS, and now, after reinstalling Firefox, the two profiles are no longer separate when I've logged into my Sync account. I can still see two profiles when I go to about:profiles, but opening one or the other does not make a difference. I hope someone knows how I can fix this, thanks in advance!