Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sync hack?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 99 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Elizabeth Ulmer

more options

I set up Firefox sync two days ago. Opened my Iphone today & it went to sync screen and asked to sync with my Mac laptop computer. I proceeded, assuming it was part of set up, although I had done that step two day ago. After my phone read the QR code, my computer screen refreshed and said, essentially, "you are now syncing with Oxnard, Kalifornia" etc. I am located in the Oxnard area, but was alarmed at the misspelling of California with a "K". Is this a hack and should I remove sync? Typo? Anyone else have this issue? Would greatly appreciate any advice you have - thanks!

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It's not a hack, there is nothing to worry about. This might be a bug in the location provider (BTW Kalifornien is California in German, though I have no idea why would it print it in German).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It's not a hack, there is nothing to worry about. This might be a bug in the location provider (BTW Kalifornien is California in German, though I have no idea why would it print it in German).