Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Removing IcelandSue.com from Firefox registry

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Every time I open Firefox, a javascript from IcelandSue.com tries to connect to the internet. I've refreshed Firefox, cleared the cache, used NoScript to block this script, but it always remains. I've found the site listed as a Data Miner and would like to delete it from where ever it has installed itself inside of Firefox. Thank you, jason

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Jason, could we continue in your earlier thread: https://support.mozilla.org/questions/1299470