Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

webpage save/download

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi scmarshall999

more options

Firefox 79(64bit) - two problems - may be connected

After two recent updates on Fedora 32 I notice that saving/downloading a webpage does not work properly. Sometimes the *.html file is there but the support folder is empty. Sometimes just the empty folder.

I have also noticed a problem when trying to backup .mp3 files from my Nexus tablet using File Transfer. I used to be able to connect via USB from Desktop to tablet, transfer from and delete files on the tablet using the Desktop. Now the folder holding the files is reported as empty.

Giải pháp được chọn

Disabling the Malwarebytes add-on solves the download problem so I'll mark this as solved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Disabling the Malwarebytes add-on solves the download problem so I'll mark this as solved.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.