Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I disable 'backspace' key from navigating back a page?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi updates

more options

How can I disable 'backspace' key from navigating back a page?

I found an old article that said to set a value who knows where to 2, but that wasn't helpful. And I found a page that listed all the shortcuts, but didn't say how to change them. That wasn't helpful either, doggone it!

I agree with a previous poster that this "feature" is inappropriate -- using a text edit key while editing text should not cause navigation to occur.

Thanks!

Ed

Giải pháp được chọn

Hi Ed, when the cursor is in a form field, Backspace shouldn't trigger Back. But some fancy editors could be an exception.

I'm not sure what you mean by this:

updates said

I found an old article that said to set a value who knows where to 2, but that wasn't helpful.

Do you mean the article didn't have enough information to make that change, or making that change didn't solve the problem?

For reference:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste backsp and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.backspace_action preference to display an editing field, and change the value to 2 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

That has always worked for me.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Ed, when the cursor is in a form field, Backspace shouldn't trigger Back. But some fancy editors could be an exception.

I'm not sure what you mean by this:

updates said

I found an old article that said to set a value who knows where to 2, but that wasn't helpful.

Do you mean the article didn't have enough information to make that change, or making that change didn't solve the problem?

For reference:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste backsp and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.backspace_action preference to display an editing field, and change the value to 2 then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

That has always worked for me.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox.

Hữu ích?

more options

Perfect! and wonderfully explicit instructions, most appreciated. Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.