Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

reset firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 206 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi T

more options

the reset firefox link is not working

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, Hope I can help you today. Try clearing all cookies, cache etc. in your history. If this does not work, try opening and closing your browser or reseting your computer and try again. Hope this helps.