Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox sync does not sync bookmarks anymore

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi renaud.morinson

more options

Hi everyone,

Since today, I cannot get Firefox to synchronize my bookmarks on one of my computers. I still can send a tab from this computer to others and vice versa though.

Here is an exemple of sync log:

1598260143111 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1598260143122 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1597396143122 1598260143132 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1598260144429 FirefoxAccounts INFO Polling device commands. 1598260144429 Sync.Service DEBUG User-Agent: Firefox/79.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) FxSync/1.81.0.20200720193547.desktop 1598260144429 Sync.Service INFO Starting sync at 2020-08-24 11:09:04 in browser session 8pd4DSAYP9NP 1598260144429 Sync.Service DEBUG In sync: should login. 1598260144430 Sync.Service INFO User logged in successfully - verifying login. 1598260144430 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1598260144431 Sync.BrowserIDManager DEBUG unlockAndVerifyAuthState already has (or can fetch) sync keys 1598260144431 Sync.Status DEBUG Status.login: error.sync.reason.serverMaintenance => success.status_ok 1598260144431 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1598260144431 Sync.Service DEBUG Fetching unlocked auth state returned success.status_ok 1598260144431 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent 1598260144437 Services.Common.RESTRequest DEBUG GET request to https://api.accounts.firefox.com/v1/account/device/commands?index=15967270 1598260144611 Sync.Resource DEBUG GET fail 503 https://sync-600-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/92612799/info/collections 1598260144611 Sync.Resource WARN GET request to https://sync-600-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/92612799/info/collections failed with status 503 1598260144611 Sync.Status DEBUG Status.login: success.status_ok => error.login.reason.server 1598260144611 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1598260144611 Sync.ErrorHandler DEBUG Got Retry-After: 3600 1598260144611 Sync.Status DEBUG Status.login: error.login.reason.server => error.sync.reason.serverMaintenance 1598260144611 Sync.Status DEBUG Status.service: error.login.failed => error.login.failed 1598260144611 Sync.SyncScheduler DEBUG Got backoff notification: 3600000ms 1598260144611 Sync.SyncScheduler DEBUG Fuzzed minimum next sync: 1598263744611 1598260144612 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered a login error 1598260144612 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1598260144613 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 4413803.3495770125 ms. (why=schedule) 1598260144614 Sync.Service DEBUG Exception calling WrappedLock: Error: Login failed: error.sync.reason.serverMaintenance(resource://services-sync/service.js:1043:15) JS Stack trace: onNotify@service.js:1043:15 1598260144614 Sync.Service DEBUG Not syncing: login returned false. 1598260144614 FirefoxAccounts TRACE not checking freshness of profile as it remains recent

Many thanks in advance for your help. Any advice most welcome.

Regards, Renaud

Giải pháp được chọn

Can you try now? Looks like your sync server has been under maintenance for a while.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Can you try now? Looks like your sync server has been under maintenance for a while.

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

Can you try now? Looks like your sync server has been under maintenance for a while.

Thanks very much, it seems to be working again now.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.