Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cpuechlateyron

more options

Dear all,

All of a sudden, all my recorded passwords have been erased from FIrefox without doing anything. My computer shut down due to a power issue, when I started it again, passwords were gone. All the modules are there untouched.

What can I do ?

Thank you !

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi cpuechlateyron

Do you still have logins.json (or logins.json.corrupt) in the profile folder that has login data if you check this file in a text editor?

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Hữu ích?

more options

Hi Cor-el

Thank you so much for your answer.

The files are there but they are empty, it's like my previous profile is gone. Is there any way to restore it ?

Thank you very much !

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.