Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with Google pictures (google photos as i'm french)

  • 8 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi, Since 1 week i can't use all the fonctionalities of Google photos. I can't download albums, i can't share, i don't have infos about pics of album, etc... All the icons at top right are inoperatives. I've tried another browser (Google chrome) and all is fine. I use Windows 8.1 and Firefox 73.0.1 64 bits Regards

Giải pháp được chọn

Hi, This morning i try Firefox and surprisingly all is fine !!! Don't know why but all the functions of Google Photos work again ...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

Hữu ích?

more options

Thanks for the reply. I've the same problem in safe mode I test other browsers: - same problem with Internet Explorer (11) - no problem with Chrome or Opera.

Hữu ích?

more options

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

Hữu ích?

more options

Hi, Here is a screen video of what happens when i try to use Google photos http://amerisud.fr/images/googlephotos.mp4 At the beginning I select the pics of one day then i try to download them in the three dots menu. (6 - 10 s ), no result. Then i try to make an album (13s), the scrolling menu opens but no result on each line ! Then i try other icons (21 to 29 s). After i try to open an existing album (29 to 36). No result (36 to 46s) . I hit F5 at 46s to reload so the album appears , but pics are blurry and i can't open one if i click on one pic. From 53 to 57 s i click on the top icons, no result. Then i scroll to the botttom of album to see that ther's are a lot of missing pics and all are blurry.

Hữu ích?

more options

Seems that it's a problem with older version of Firefox. I have the 73.0.1 version (because i use the multirows bar, no suitable for 74 and later) and when i test on another computer with the latest version of Firefox, it works ! On my smartphone whith Firefox (latest version) it doesn't work !

Được chỉnh sửa bởi phil-53 vào

Hữu ích?

more options

I called for more help.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hi, This morning i try Firefox and surprisingly all is fine !!! Don't know why but all the functions of Google Photos work again ...

Hữu ích?

more options

Well done. It could have been a corrupt file that was overwritten.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.