Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why must I sign in everytime I open firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 52 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Crisy

more options

Simple question Why must I sign in everytime I open firefox. Never used to happen ?

Giải pháp được chọn

Hi mjtedclayton,

Websites remembering you and automatically log you on is stored in a cookie.

  • Create an allow cookie exception (Tools > Options > Privacy > Cookies: Exceptions) to keep such a cookie, especially for secure websites and if cookies expire when Firefox is closed.

Make sure that you do not run Firefox in Private Browsing mode.

Do not use Clear Recent History to clear the "Site Preferences" and the "Cookies" as this doesn't take exceptions into account, but removes all specified data.

Clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.


Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi mjtedclayton,

Websites remembering you and automatically log you on is stored in a cookie.

  • Create an allow cookie exception (Tools > Options > Privacy > Cookies: Exceptions) to keep such a cookie, especially for secure websites and if cookies expire when Firefox is closed.

Make sure that you do not run Firefox in Private Browsing mode.

Do not use Clear Recent History to clear the "Site Preferences" and the "Cookies" as this doesn't take exceptions into account, but removes all specified data.

Clearing "Site Preferences" clears all exceptions for cookies, images, pop-up windows, software installation, and passwords.


Hữu ích?

more options

I still have to wait for a sign in code. Why?? I use the same computer every time! And I go to "tools" and there is no drop down for Options. So no drop down for Privacy. No drop down for Cookies. I just want to open Firefox with my email and password. No Code.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.