Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saved user ID for websites. how do i delete them?

 • 1 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1440 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Everytime I enter a user ID for a website, there is a list of USER IDs that pop up for other websites as well. How do i delete them and not have them pop up everytime i log onto a website?

I go to firefox settings and go to the password section and nothing is listed there.

Everytime I enter a user ID for a website, there is a list of USER IDs that pop up for other websites as well. How do i delete them and not have them pop up everytime i log onto a website? I go to firefox settings and go to the password section and nothing is listed there.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That aren't saved logins because logins have a key icon in front and that only leaves saved form data.

Did you try to use the cursor down key to highlight an entry and press Shift+Delete ?

You can use these steps to remove saved items from an autocomplete drop-down list.

 1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
 2. highlight an entry in the drop-down list with cursor Down key
  do not click the mouse or press the Enter key
 3. press Shift+Delete (68+) or Delete to delete the highlighted entry

Note that hovering with the mouse doesn't work.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

That aren't saved logins because logins have a key icon in front and that only leaves saved form data.

Did you try to use the cursor down key to highlight an entry and press Shift+Delete ?

You can use these steps to remove saved items from an autocomplete drop-down list.

 1. click the (empty) input field on the web page to open the drop-down list
 2. highlight an entry in the drop-down list with cursor Down key
  do not click the mouse or press the Enter key
 3. press Shift+Delete (68+) or Delete to delete the highlighted entry

Note that hovering with the mouse doesn't work.