Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ebay problems in Firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 61 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi k_w_hoffmann

more options

The last couple of days Ebay shows only text files, nothing else. Have cleared Cache & Cookies, turned of Adblock but nothing helps. In Chrome and Edge, eBay are fine.....(But I am Firefox fan, and want to use Firefox)

What is wrong, and how do I fix this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi Lassenet, some Firefox 79 users have reported that the Enhance Tracking Protection feature is causing this problem. This was determined by:

  • checking the left end of the address bar to see whether the shield was purplish, indicating something was blocked
  • clicking the shield and turning off Enhanced Tracking Protection for the site by clicking the "slider switch" button

After that, the page should reload, and you can bypass the cache by holding down the Shift key when using the Reload button on the toolbar.

Any difference?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Lassenet, some Firefox 79 users have reported that the Enhance Tracking Protection feature is causing this problem. This was determined by:

  • checking the left end of the address bar to see whether the shield was purplish, indicating something was blocked
  • clicking the shield and turning off Enhanced Tracking Protection for the site by clicking the "slider switch" button

After that, the page should reload, and you can bypass the cache by holding down the Shift key when using the Reload button on the toolbar.

Any difference?

Hữu ích?

more options

Yes, thanks, now its back to normal, thank you :-)

Hữu ích?

more options

I Had the same Problem after Updating to Version 80.0 (64Bit). Version79.x worked fine. Oper.System: Linux Mint 18.3

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.