Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

the new browser recommended by microsoft

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

This is about their new web browser. It pops up 2-3 times a week at least. How do I prevent it from happening? MSN.com is my home page.

This is about their new web browser. It pops up 2-3 times a week at least. How do I prevent it from happening? MSN.com is my home page.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for a good ad blocker.