Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can you disable the top bar in the pdf viewer?

more options

I'm using the chrome browser, using this extension -> https://chrome.google.com/webstore/detail/pdf-viewer/oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm\ It ports the firefox pdf viewer for use in the chrome browser. I wanted to find a way to disable the top bar in the viewer, or hide it. Is there a way to do that?

I'm using the chrome browser, using this extension -> https://chrome.google.com/webstore/detail/pdf-viewer/oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm\ It ports the firefox pdf viewer for use in the chrome browser. I wanted to find a way to disable the top bar in the viewer, or hide it. Is there a way to do that?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your question is about modifying the way a Chrome extension displays the pdf.js viewer? I think you probably need to ask the author of the extension about that. Any Firefox settings wouldn't really be relevant.

I'm not sure why you want to hide the bar, but for a cleaner reading experience, you could click the button on that black toolbar for Full Screen/Presentation Mode.