Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Import and Restore

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I had originally upgraded to Ubuntu 20.04 from 18.04. Had an issue and I had to reload 20.04. Things seem stable now. I went to restore my bookmarks. Went to Library Icon and clicked on it, but there was no IMPORT and BACKUP button. I even went to the Menu Icon and clicked on it to see if that would work. Nope.

I'm running 79.0. What did I do, but better yet, how do I fix this????

Giải pháp được chọn

You need to open the Bookmarks Manager (Library).

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks (Ctrl + Shift + O)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you attach a screenshot of the Library window?


In the Bookmarks Manager (Library) there is a toolbar with the Back and Forward button and three other buttons (Organize, Views, Import & Backup). If you hover a button then you should see a descriptive tooltip text.

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.

Hữu ích?

more options

This is the screen shot I was able to capture.

Thanks, Rich

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

You need to open the Bookmarks Manager (Library).

  • Bookmarks -> Show All Bookmarks (Ctrl + Shift + O)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.