Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restoring Firefox profile

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vele.vic46

more options

Hello,

I recently had to re-install Windows 10 due to its corruption caused by a BIOS update. The diagnosis & re-install was done with the help of Microsoft phone support. My Firefox profile was gone, (as was my Thunderbird), but with Microsoft help, a lot of my data was saved in a separate folder. I was able to fix my Thunderbird from profile data on my previous Windows 7 PC, but I am not quite sure how to use the profile data in the separate folder to reconstitute Firefox to the way it was before my OS re-install. I am adding an image of the files in my original Firefox profile folders. I would appreciate help to retrieve my many bookmarks & history. The profile I would like to use is the one dated 5/26/2020. I will provide any additional information if necessary.

Thank you.

Hello, I recently had to re-install Windows 10 due to its corruption caused by a BIOS update. The diagnosis & re-install was done with the help of Microsoft phone support. My Firefox profile was gone, (as was my Thunderbird), but with Microsoft help, a lot of my data was saved in a separate folder. I was able to fix my Thunderbird from profile data on my previous Windows 7 PC, but I am not quite sure how to use the profile data in the separate folder to reconstitute Firefox to the way it was before my OS re-install. I am adding an image of the files in my original Firefox profile folders. I would appreciate help to retrieve my many bookmarks & history. The profile I would like to use is the one dated 5/26/2020. I will provide any additional information if necessary. Thank you.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

My apologies, I forgot that I posted about this issue recently I guess because I was not e-mailed that a reply was posted. I will follow the recommendation and re-post if necessary.

Thank you