Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Trouble with Firefox install

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Firefox will not completely install. Process dies midinstall. Part goes to background but it does nothing. Try to execute it and you get a browser blank page but it will do nothing. Need help please.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Whoops, your post duplicated. Let's continue here: https://support.mozilla.org/questions/1299592