Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not reinstall.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi adampik

more options

Firefox quit suddenly while I was working at my online school. I have been using Firefox exclusively to do this for a year and a half. It will not start after install. I first tried a repair, then a reinstall. Finally, I did a total uninstall and reinstall. My OS is Windows 10, 64-bit. Any suggestions?

Firefox quit suddenly while I was working at my online school. I have been using Firefox exclusively to do this for a year and a half. It will not start after install. I first tried a repair, then a reinstall. Finally, I did a total uninstall and reinstall. My OS is Windows 10, 64-bit. Any suggestions?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Clear all files associated with Firefox, checking if any temporary files were left after the uninstall. Check if a anti-virus software is blocking the application from opening. In addition, this following article could be useful: Firefox won't start - find solutions http://mzl.la/1xKrNIw