Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Graphs not displaying correctly in FF but ok in Edge

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I regularly visit a Sunpower website daily. As of yesterday, the graph displays are not working correctly.

I will include an image from EDGE that is correct, and the same page from FF that is not correct.

Any help will be appreciated.

I regularly visit a Sunpower website daily. As of yesterday, the graph displays are not working correctly. I will include an image from EDGE that is correct, and the same page from FF that is not correct. Any help will be appreciated.
Đính kèm ảnh chụp màn hình