Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox slow

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

i have a 1gb connection with talktalk ultra fiber optic. on my PC windows 10 if i use Microsoft edge as my search engine my speed is between 400/500 Mbps on average. if i use Firefox as default my speed drops to 100/120 Mbps all the time is there a reason why it runs much slower. thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.