Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

userChrome.css and Firefox Developer Edition

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MiltS

more options

Firefox Developer 80.0b7 (64-bit) Mac Catalina V 10.15.5

I've tried using the userChrome.css file to change the background color for the active tab. create chrome folder in profile folder create userChrome.css file and add: .tab-background[selected="true"] {

 background-color: #ffffff !important;
 background-image: none !important;

} Set toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets to TRUE Reboot mac This does not take affect and the userChrome.css file is not visible in Style Editor.

What am I doing wrong? thanks Milton

Firefox Developer 80.0b7 (64-bit) Mac Catalina V 10.15.5 I've tried using the userChrome.css file to change the background color for the active tab. create chrome folder in profile folder create userChrome.css file and add: .tab-background[selected="true"] { background-color: #ffffff !important; background-image: none !important; } Set toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets to TRUE Reboot mac This does not take affect and the userChrome.css file is not visible in Style Editor. What am I doing wrong? thanks Milton

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can open the userChrome.css file in a Firefox tab to check if the file is a plain text file and not a file with RTF or other formatting code.

more options

Yes it opens in a tab. It is a text file.