Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox ESR crashes at watching videos with "alsa_stream_get_position: Assertion `delay >= 0' failed"

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi beta-tester

more options

hello, i have a Raspberry Pi 4 with 4GB and Raspberry Pi OS installed. (2020-05-27-raspios-buster-armhf.zip)

when i use the stock Firefox ESR (installed via sudo apt install firefox-esr) and watch videos (e.g. on Youtube, Vimeo, ...), Firefox does crash some times. according about:crashes, i already have submitted about 60 crash reports.

but watching the reports one thing is missing. when i open firefox from the console i can see some output, that is not appearing in the reports.

... firefox-esr: /build/firefox-esr-RgOFaD/firefox-esr-68.11.0esr/media/libcubeb/src/cubeb_alsa.c:1255: alsa_stream_get_position: Assertion `delay >= 0' failed. ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 3366 ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal... Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Exiting due to channel error. Failed to open curl lib from binary, use libcurl.so instead Firefox ESR crashes when playing videos on Raspberry Pi OS (Debian)

during watching videos in firefox there is more different output to see that seems to be harmless. but always and only this line is printed to console, just befor Firefox crashes: firefox-esr: /build/firefox-esr-RgOFaD/firefox-esr-68.11.0esr/media/libcubeb/src/cubeb_alsa.c:1255: alsa_stream_get_position: Assertion `delay >= 0' failed. so i assume this is the main reason, why Firefox crashes on my system.

any idea how i can get these issue fixed? at the moment when i want to watch videos reliable i am be forces to use the external VLC Player by copy the url to VLC - at least for Youtube videos. but i want to watch videos from other web pages as well and i prefer to watch videos in firefox directly.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Are you currently using a version from the repositories of your Linux distribution? Try the Firefox version from the official Mozilla server:

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Hữu ích?

more options

i am using the version of my Linux distribution (Raspberry Pi OS). it there a download available for ARM (Raspberry Pi) architectures? i only can see Linux-32bit to choose, what architecture is it... x86 or ARM?.

Hữu ích?

more options
(

it is not ARM version. when i try i get: cannot execute binary file: Exec format error

EDIT: the official Raspberry Pi OS is an 32bit ARM, Debian based, opperating system for the Raspberry Pi computer.

Được chỉnh sửa bởi beta-tester vào

Hữu ích?

more options

no support for firefox-esr for arm 32 and raspberry pi os / debian ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.