Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

lost all my tabs

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

Every now and then, although I have my browser set to open with all previous tabs in place, it does not, and they are lost. But there seems no way to have them reopen and I lose a lot of info this way. This is even though the settings are such that it says to open all the tabs from last time. Any answers

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.