Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help disable corporate policies

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hoppy

more options

In the settings it is written that "your organization controls your browser." Group Policy is enabled. This is a home browser. How to disable it?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

yes, I already fixed it. The problem was the software.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It looks like you have been infected by some malicious software. You have to remove it first, because this issue will be back on every startup.

Those policies are most likely in regedit.exe, you can search for it in (HKLM/HKCU)\Software\Policies\Mozilla\Firefox.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

yes, I already fixed it. The problem was the software.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.