Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Fonts not displaying properly

  • 7 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Fonts not displaying properly. Pls see this attachment for clear idea.

Fonts not displaying properly. Pls see this attachment for clear idea.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

Can you provide a working example of this issue?

more options

I also sent this attachment..... This is viewing problem....

more options

I can't see the URL of this page.

more options

How can i share my attachment

more options

When I open a site I can't see article properly. This Font Look like outline style. For this reason I can't read properly... Pls solve this problem. I am trying many ways But it can't work. If you need Remote in my device. No Problem. I will allow it...

more options

This is likely a problem with a corrupted font.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.