Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks toolbar - I have to click twice to navigate to it

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TechiMan

more options

Hi,

Recently I noticed this issue:

1. I start Firefox. 2. I click on a bookmark which is on the bookmark toolbar. 3. The page seems to initiate navigation to that bookmark, but eventually stays (it never navigates). 4. I click again on the same bookmark. 5. Then, Firefox navigates to it.

I tried disabling Addons and disabling Hardware Acceleration, but it didn't help to fix the issue. This was suggested in this archived thread: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1245362

A similar issue happens when I'm already in GMail website and then click on another bookmark, but it refreshes the GMail instead of navigating to the other bookmark. (I hope to reproduce it soon and tell you the results.)

Using Ubuntu 18.04.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Still need help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.