Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

html5test.com is not working for me on Firefox browser for Windows and for Android too. When i open the site, it doesn't show any result. I have the latest versions of Firefox on both devices. Two weeks ago I did the same thing and it went very well

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to solve the problem?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I see the same issue.

If I check the Web Console then this looks like being caused by an expired certificate when requesting this file:

GET https://api.whichbrowser.net/rel/detect.js?ua=Mozilla%2F5.0%20(X11%3B%20Linux%20i686%3B%20rv%3A79.0)%20Gecko%2F20100101%20Firefox%2F79.0&e=24&f=95&r=a25ommg&w=1173&h=939

[HTTP/1.1 200 OK 22ms]

Connection:	
Protocol version:	"TLSv1.2"
Cipher suite:	"TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256"
Period of Validity	
Begins On:	"May 7, 2020"
Expires On:	"August 5, 2020"


If I open this file in a tab and override this error then Firefox loads this file from the cache.

Hữu ích?

more options

It is working now. That means that the certificate is valid again. Thanks a lot for the answer!

Hữu ích?

more options

The certificate was updated on August 13 and expires November 11, 2020.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.