Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Tab thumbnails blank on restoring session

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

All the thumbnails except for the starting page are blank when restarting the browser. I need to click on each and every tab to make the thumbnails show.

Is there a way to change this? It drives me up the wall, especially when having to restart multiple times -which happens a lot due to several factors. I have vision problems and need the thumbs to show to find my way around quickly.

Thanks.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.