Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

access to running Firefox sessions

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi -- a Firefox problem has started recently and has since happened numerous times.

In this case, the PC was restarted from 'Sleep' mode. It does happen in other situations though. Out of sleep mode all apps have come up normally - except Firefox. It is still running, I can see it in task manager. I can see it on the taskbar, but I cannot switch to it, as I can the other apps. I can also see it on the alt+tab view; pls see attached screenshot prnscr.1.jpg, which shows the alt+tab view. Here you can see that Firefox displays in some minimized form, along with Firefox history and an Editplus document. However, Firefox is not accessible; I have to close Firefox from the taskbar and then reopen it. Otherwise, Firefox is working well.

Can you advise?

Firefox Version 79.0 (64-bit) Windows 10 x64 Pro 10.0.19041.388

Thanks, Jeff

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.