Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot set my startup page in Firefox 79.0 for Ubuntu canonical - 1.0

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I tried setting webpage through the method I knew, i.e Go to Menu->Preferences->Home and set the Homepage and new windows settings to the URL you want.

But the bug is that, when I close Firefox and then open it fresh, it starts a blank page and does not load my required homepage. I have to click the home button.

When I already have Ff window open and I start a new window then it loads up my home page but, that redundant, since I could have opened the page I want in the first place.

Is there a solution to this?

Please help. Thank You.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.