Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Behavior with Mail Links

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Links in Windows 10 Mail (May 2020 edition) launch Firefox (79.0) and go to the requested URL properly, but FF stays minimized; if already open, FF stays behind Mail (or stays minimized), requiring a second click to bring FF forward/to full size.

When I click on a URL, I want to view that URL immediately, not requiring a second click How do I set Firefox to take center stage when called upon?

Help?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.