Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sign in every time Firefox starts

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi there,

I recently upgraded to a MacBook Pro 16, and installed the Firefox browser as usual. Every time I launch Firefox now, I must "Sign in to sync," and input my Firefox Account password (not my Master Password) in order to access my homepage, saved logins, etc. This was not the case with my older MacBook Pro, where I was automatically signed in on launching the browser.

What do you recommend?

Thanks in advance.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.