Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Profile is missing and Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible."

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi OBW47

more options

I've been trying for two days to correct a problem with Firefox. When I try to open the app on my iMac (10.15.6) I get a message telling me that my "Profile is missing and Firefox profile cannot be loaded. It may be missing or inaccessible."

I've made many attempts to fix this, including trying to download the Profile Manager app. I even called Apple support.

Is there a way that you can help me? I'm lost without my Firefox!!

Thank you!!!!

-- Jay Gorodetzer

Tất cả các câu trả lời (1)

more options