Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

.jpeg attachments

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

I used to click on a .jpeg attachment and a window would open and ask if I wanted to open the attachment or download it. Now, when I click on a .jpeg attachment, it gets immediately downloaded. What did I change and how do I undo it?....thanks.....Frank

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.