Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

"Open containing folder" opens at the file level itself, not the containing folder [Arch Linux, Firefox 79]

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
more options

Hi! Since a few months I can't open the opening folder after downloading a file.

Normally, I download a file, then click on the button "open containing folder" on the right of the download file. the default file manager opens up then at the level just above the file downloaded. But, a few months ago, this stopped working: Clicking on "open containing folder" launches the file manager but directly at the level of the file: And this makes the file manager launches the file by the way with the default program.

Settings: Arch Linux, Firefox 79